Menstrual Leave in India
Experts CornerKhaitan & Co

by Anshul Prakash†, Archika Dudhwewala††, Deeksha Malik††† and Shreya Sukhtankar††††
Cite as: 2023 SCC OnLine Blog Exp 19